1. घेतलेले पेन मित्र  परत देत नाहीत?

2. फोन स्टँड बनवायचा आहे?

3. विसराळू आहात?

4. विकीपेडिया इंग्लिश जड जातय ?

5. फाईल रिनेम करायची आहे?

606 total views, 1 views today